Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem allPanel.pl.
2. Usługodawcą jest CA ELEMENTS Sławomir Lasek z siedzibą w Toruniu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 89A, 87-100 Toruń posiadający wpis do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia ewidencji działalności gospodarczej dokonany w dniu 22.11.2004 r. pod Nr 49901, NIP: 956-144-19-01 Regon: 871724373, zwany dalej iVisions.pl.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.allpanel.pl.
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający iVisions.pl świadczenie usługi polegającej na generowaniu panelu aukcji trwających lub panelu komentarzy wystawionych w serwisie allegro.pl należącym do firmy Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000268796 zwaną dalej Allegro poprzez wykupienie abonamentu na stronie www.allPanel.pl.
5. Użytkownicy korzystając ze strony o której jest mowa w pkt. I.3 niniejszego Regulaminu zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej u.s.u.d.e.
7. Stroną WWW o której mowa w pkt. I.3 administruje iVisions.pl
8. Zawartość strony o której mowa w pkt I.3 stanowi własność iVisions.pl lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
10. Klient podający swój adres e-mail w formularzach rejestracyjnych i kontaktowych, wyraża zgodę o której mowa w art. 10 ust. 2 u.s.u.d.e., na otrzymywanie informacji handlowej o iVisions.pl oraz jego ofercie.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług

1. iVisions.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
a) udostępnienia platformy pozwalającej na wygenerowanie panelu z trwającymi aukcjami w serwisie Allegro według parametrów określonych przez Klienta,
b) udostępnienia platformy pozwalającej na wygenerowanie panelu komentarzy wystawionych w serwisie Allegro według parametrów określonych przez Klienta,
c) udostępnienie kodu źródłowego po wygenerowaniu w/w paneli, który należy wkleić na swoje aukcje w serwisie Allegro,
d) usług hostingowych w zakresie w/w platform,
e) usług dodatkowych związanych z w/w platformami.
2. Świadczenie przez iVisions.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej www.allPanel.pl.
3. Zamawianie usług świadczonych przez iVisions.pl możliwe jest za pośrednictwem formularza na stronie www.allPanel.pl.

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, a odpłatność poszczególnych funkcjonalności serwisu określa cennik zamieszczony na stronie  www.allPanel.pl/cennik.
2. Klientem serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
3. Modyfikowanie, usuwanie jego fragmentów dodawanie własnych zmian w kodzie paneli, o których mowa w pkt. II.1 ppkt. a) nie jest dozwolone.
4. Serwis przechowuje utworzone przez użytkownika panele tak długo jak są one użytkowane. Panele nie używane przez okres 45 dni zostaną przeniesione do archiwum, a po okresie 90 dni trwale usunięte z serwisu..
5. Maksymalną ilość kont Klienta w serwisie ogranicza ilość kont jaką posiada użytkownik w serwisie aukcyjnym allegro. Zabronione jest dodawanie loginu Allegro do więcej niż jednego konta w Serwisie. Zabronione jest zakładanie kont w serwisie dla kont allegro, które nie należą do użytkownika. W uzasadnionych przypadkach naruszenia niniejszego punktu regulaminu administrator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania konta użytkownika, powiadamiając jednocześnie o próbie oszustwa odpowiednie organy ścigania (Policja, Prokuratura).
6. Klient wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez użytkownika w serwisie.

IV. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym iVisions.pl

1. Do uruchomienia i korzystania ze strony www.allPanel.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.6 lub równorzędną.
2. iVisions.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

V. Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Klient wraz z akceptacją regulaminu, wyraża zgodę, aby iVisions.pl. przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
2. iVisions,pl zapewnia Klientom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. iVisions.pl jest równocześnie Administratorem danych osobowych.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.allPanel.pl.
4. Klient  powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.
5. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Klient. Klient nie powinien udostępniać danych Konta osobom trzecim. Jeśli wskutek udostępnienia danych Konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Klient.
6. Klient posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich funkcji Konta.
7. Likwidacja Konta następuje na żądanie Klienta poprzez skorzystanie z opcji „Wyrejestrowania” dostępnej po zalogowaniu się użytkownika. Wskutek likwidacji Konta Klient traci możliwość korzystania z serwisu oraz traci środki znajdujące się na Koncie.
8. iVisions.pl może przywrócić zlikwidowane Konto Klienta, a usługa ta może być obarczona dodatkową opłatą według Cennika.

VI. Obowiązek przestrzegania prawa

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez iVisions.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, iVisions.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

VII. Odpowiedzialność

1. Klient powinien zachować w tajemnicy swoje dane służące do korzystania z Serwisu, w szczególności jego hasła dostępowe.
2. iVisions.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w pkt. VII.1 regulaminu.
3. iVisions.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Klientów. W szczególności iVisions.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Klientów bądź osoby trzecie.
4. iVisions.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Klienta.
5. iVisions.pl może zablokować dostęp, bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Klienta, jeśli są one niezgodne z prawem. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych iVisions.pl nie musi informować Klienta. W takim przypadku iVisions.pl zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.
6. iVisions.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki problemów technicznych działania serwisu, niezależnych od iVisions.pl, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych i innych,
b) nieprawidłowości działania sieci Internet, przerwy w działaniu serwisu związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,
c) szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
d) skutki powzięcia przez inne osoby posiadające informacje o haśle Klienta,
e) skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania.
7. iVisions.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Klienta wskutek korzystania z serwisu, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez iVisions.pl lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
8. Klient nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:
a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety.
9. iVisions.pl ma prawo do usunięcia Kont Klienta, który w okresie 12 miesięcy nie logował się na swoje Konto lub nie umieścił kodu panelu aukcji w serwisie Allegro. Środki znajdujące się na Koncie Klienta przepadają na rzecz iVisions.pl
10. iVisions.pl ma prawo wypowiedzieć usługę Klientowi w przypadku generowania przez jego panele znacznego obciążenia serwera.

VIII. Uiszczanie opłat za usługi

1. Wszelkie opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej www.allPanel.pl, bądź według cennika indywidualnie ustalonego z klientem.
2. iVisions.pl wystawia fakturę VAT za świadczone usługi, którą następnie dostarcza Klientowi drogą elektroniczną lub za dodatkową opłatą określoną w cenniku listem poleconym.
3. iVisions.pl zastrzega sobie uprawnienie do zmiany cennika świadczonych usług.

IX. Postanowienia końcowe

1. Elektroniczna akceptacja regulaminu powoduje związanie stron jego postanowieniami.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej www.allPanel.pl.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2011 r.